0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Onze organisatie

Directeur-bestuurder

Het samenwerkingsverband wordt geleid door een directeur-bestuurder. Deze bereidt samen met zijn/haar medewerkers het beleid van het samenwerkingsverband voor en voert het uit. De dagelijkse leiding is op dit moment in handen van directeur-bestuurder Everlyn van den Brink. Zij wordt daarbij ondersteund door drie medewerkers: Esther van der Ven, Sanne Klapwijk, Helene Treur en Danique van Ginkel. Samen zijn zij bereikbaar voor vragen of advies over de ondersteuning die uw kind of leerling nodig heeft.

Directeurencollectief

Alle aangesloten scholen zijn in het directeurencollectief vertegenwoordigd. Zij keuren de belangrijkste beleidsstukken zoals het Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting goed en houden toezicht op de uitvoering van het beleid.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt intern toezicht op de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband: de realisatie van de doelstellingen, de financiën en de naleving van de (wettelijke) voorschriften.

Ondersteuningsplanraad

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het Ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen denken mee over dit plan. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan. In de Ondersteuningsplanraad zitten van iedere school twee personen in de Ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. De Ondersteuningsplanraad is per e-mail bereikbaar via opr@swvgeldersevallei.nl.

Commissie Toewijzing en Plaatsing

Leerlingen worden zo veel mogelijk ondersteund binnen de school. Maar soms heeft een leerling meer nodig. Dan wordt de Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) van het Samenwerkingsverband ingeschakeld. Deze commissie onderzoekt of leerlingen een bovenschools arrangement nodig hebben en adviseert over toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het besluit van de CTP is bindend. Er kan wel bezwaar tegen worden gemaakt.

Natuurlijk is het belangrijk dat er in de commissie mensen met verstand van zaken zitten. Daarom bestaat de commissie naast de voorzitter uit twee onafhankelijk deskundigen: een orthopedagoog en een psycholoog. Afhankelijk van de aanvraag,  is er een derde deskundige (GZ-psycholoog) op afroep beschikbaar. De commissie is van alles op de hoogte: ze weet welke ondersteuning de verschillende scholen in ons Samenwerkingsverband kunnen bieden en waarvoor ze jeugdzorg kan inschakelen.

In een vroeg stadium kunnen scholen altijd terecht bij het samenwerkingsverband om te overleggen over een leerling en afspraken te maken over het vervolg. Wanneer een school signaleert dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan ze zelf kan bieden, organiseert deze school een multidisciplinair overleg. Hier schuiven medewerkers van de school, ouders en de onafhankelijke deskundigen aan. Het overleg vindt plaats op school. Na een goede voorbereiding zou eventueel ter plekke een bovenschools arrangement of zelfs een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden toegekend.

Het CTP heeft geen vaste momenten waarop zij vergaderen. TLV-aanvragen kunnen gedurende het hele schooljaar ingediend worden.