0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Nieuws

Andere scholen

Wanneer een leerling een overstap maakt van de ene school naar de andere school, willen we dit zo soepel mogelijk laten verlopen. Of het nu gaat om de overstap van het (speciaal) basisonderwijs of het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs, of de overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar een vervolgopleiding.

Daarom maken we altijd tijdig een plan met de scholen, ouders en leerling om deze overgang op een goede manier te maken. Ook sluiten we aan bij informatiebijeenkomsten voor primair onderwijs en bij leerlingbesprekingen in het speciaal onderwijs.

Over ons

Kengetallen 2014 bekend

De nieuwe kengetallen van het Samenwerkingsverband zijn bekend. De kengetallen 2014 geven onder meer informatie over de aantallen leerlingen in het regulier en voortgezet speciaal onderwijs (vso), de trends in de leerlingenontwikkeling, een indicatie van de bekostiging van lichte ondersteuning, de bekostiging van zware ondersteuning en de vereveningscijfers. Ook ziet u welke gemeenten en scholen onder het Samenwerkingsverband vallen.

Ondertekening intentieverklaring OOGO

Het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) over het ondersteuningsplan vond plaats op 24 februari 2014. Het OOGO is een wettelijk verplicht overleg tussen het Samenwerkingsverband en gemeenten. Naast een aantal bestuursleden en de directeur van het Samenwerkingsverband waren de wethouders Onderwijs van de drie gemeenten aanwezig. In de bijeenkomst is gesproken over de afstemming tussen het Passend Onderwijs en jeugdhulp, leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. De wethouders van de gemeenten en voorzitter van het Samenwerkingsverband hebben zich door ondertekening van de intentieverklaring positief uitgesproken om te komen tot verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Zorg voor de jeugd.

(v.l.n.r. Dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg, gemeente Rhenen; Mevr. G. Ligtelijn-Bruins, gemeente Ede; Mevr. I. Sterenborg – van der Schaaf, Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei; Mevr. E. P. Theune, gemeente Wageningen)

Kengetallen 2013 bekend

De nieuwe kengetallen van het Samenwerkingsverband zijn bekend. De kengetallen 2013 geven onder meer informatie over de aantallen leerlingen in het regulier en voortgezet speciaal onderwijs (vso), het aantal rugzakken per samenwerkingsverband, de trends in de leerlingenontwikkeling, een indicatie van de bekostiging na invoering van passend onderwijs en de vereveningscijfers. Ook ziet u welke gemeenten en scholen onder het Samenwerkingsverband vallen.

OPR stemt in met ondersteuningsplan

Nadat het Samenwerkingsverband haar  plannen heeft beschreven in een ondersteuningsplan en dit heeft voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR), heeft de OPR op 27 januari 2014 ingestemd met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Oprichting Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei

Op dinsdag 5 maart 2013 kwamen de bestuurders van voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bijeen om het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei op te richten. Vanwege de Wet passend onderwijs wordt de samenwerking uitgebreid en geïntensiveerd. Samen hebben de negen locaties voor voortgezet onderwijs en twee locaties voor voortgezet speciaal onderwijs  de zorg voor bijna 7.900 leerlingen in Ede, Wageningen en Rhenen. Na ondertekening van de statuten is de officiële oprichting van het Samenwerkingsverband een feit.